Fàilte!

This year’s Fèis events will take place 9-13 April
at Hutchesons’ Primary School, 44 Kingarth Street,
G42 7RN

Fàilte gu Fèis Ghàidhlig Ghlaschu!

Tha Fèis GG mar phrògram de bhùithean-obrach chloinne a tha ag amas air cultar na Gàidhlig a bhrosnachadh ann an Glaschu agus mu thimcheall.

Fèis Ghàidhlig Ghlaschu aims to broaden opportunities for children and young people in the Gaelic Arts across Glasgow and its surrounding areas.

 

FGG 2018 sponsors
Tha Fèis Ghàidhlig Ghlaschu a’ faighinn taic bho Bhòrd na Gàidhlig, Fèisean nan Gàidheal, Alba Chruthachail,
Highlands and Islands Enterprise, agus Comhairle na Gàidhealtachd.