Tha FGG a’ lìbhrigeadh sreath dhe bùitean-obrach saGhàidhlig airson sgoilearan aig aois àrd-sgoile air òrainGhàidhligceòl traidiseanta agus taic le bhith cluiche ann an seiseananBidh taisbeanadh poblach ann aig an deireadhairson a huile rud a rinn iad sa bhùitean-obrach a chluinntinn.
 
Thèid na bùitean-obrach sin a theagaisg le Eilidh NicCarmaig(SIAN), Norrie MacÌomhair (Skipinnish), Anndra Mac a’ Phearsain (Deoch n Dorus, Urban Teuchtars & Niteworks) agus càirdean.
 
Mura h-eil e comasach dhuibh am prìs slàn a phàigheadhthalasachadh-prìs agus àitichean an-asgaidh ri faotainn.  
 
Tha lasachadh-prìse ann cuideachd ma sibh a’ glèidheadh àiteaig na ceithir bùthan-obrach air fad. 
 
Cuir teachdaireachd gu feisghaidhligghlaschu@gmail.comson barrachd fiosFhuair am pròiseact seo taic bho Glaschu Beo, CCA ann an Glaschu agus Fèisean nan Gàidheal.