Fàilte

gu làrach-lìn Fèis Ghàidhlig Ghlaschu

Bidh Fèis Ghàidhlig Ghlaschu a’ tabhann dhuibh ceòl, òrain, cànan agus dualchas na Gàidhlig; ann an dòigh a tha furasta, socair agus beòthail. Chan ann mu dheidhinn an co-fharpais a tha seo idir! Bidh spòrs na lùib. Bidh sinn a’ tabhann stiùireadh ann an ceòl tràidisienta agus na h-ealainean Ghàidhlig do chlann aois bun-sgoile (P1-P7) agus an teaghlaichean. Bidh cothrom aig na daoine a ghabhas pàirt, an cuid sgìlean a leasachadh ann a bhith a’ cluich iomadach ionnstramaid, ann a bhith a’ seinn, a’ dèanamh ealain, spòrs agus dràma. Thèid a h-uile rud seo a lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig.