Bidh Fèis Ghàidhlig Ghlaschu a’ tabhann cothrom do dhaoine de dhiofar aoisean a bhith a’ mealltainn cheòl, òrain, cànan is dualchas na Gàidhlig ann an Glaschu. Thèid a h-uile rud seo a thabhann dhuibh ann an dòigh a tha furasta, socair, beòthail. Chan ann mu dheidhinn an co-fharpais a tha seo idir! Bidh spòrs agus gèamannan na lùib. Bidh sinn a’ tabhann stiùireadh ann an ceòl tràidisienta agus na h-ealainean Ghàidhlig do chlann aois bun-sgoile (P1-P7) agus an teaghlaichean. Bidh cothrom aig na daoine a ghabhas pàirt an cuid sgìlean a leasachadh ann a bhith a’ cluich iomadach ionnstramaid, ann a bhith a’ seinn, a’ dèanamh ealain, spòrs agus dràma. Thèid a h-uile seo a lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig
A thuilleadh air na tachartasan fad seachdain do chlann, bidh sinn a’ cur air dòigh sreath de thachartasan do chlann aois sgoil-àraich, dom pàrantan agus don luchd-cùraim. Tha na tachartasan sin do dh’ fhileantaich ach bidh fàilte is fùrain air teaghlach sam bith aig a bheil ùidh ann an Gàidhlig.
 
Bidh clàsaichean ann do dhaoine a tha fìor chomasach ann an t-seinn Ghàidhlig, còmhla ri seinneadaran Ghàidhlig ainmeil. Bidh sèiseanan saor-an-asgaidh air an tabhann; do dhaoine a bhios ag iarraidh blàs chiùil, neo blàs den chànan a th’ ann. Bidh cothrom aca dualchas na Gàidhlig a mhealtainn còmhla ri chèile, ann an dòigh a tha fosgailte dhan a h-uile duine.